Het woord religie stamt af van het latijn religio wat verbinden betekent. De eerste vraag die dan opkomt is: wat verbinden met wat?

Wanneer we diverse bronnen raadplegen kunnen we vaststellen dat religie in spirituele zin als betekenis heeft de mens te verbinden met de bron van de mensheid.  Nu kan een gemiddeld mens zich afvragen wat er dan zoal verdeeld is en hoe dat ontstaan is. Welnu de meeste religies zullen je als antwoord geven dat de mens in zijn/haar denken en doen afgedwaald is van zijn/haar natuurlijke staat. In deze natuurlijke staat zou de mens in volkomen harmonie zijn met zijn/haar omgeving en kan er onmogelijk iets verkeerd gaan omdat de mens in deze staat in volkomen harmonie handelt met de omgeving (wereld of universum)

Welnu handelen betekent per definitie dat er een handelend subject en een object is wat behandeld wordt. De mens in de natuurlijke staat weet gewoonweg wat goed en wat niet goed is. Ook dit idee is weer gestoeld op de veronderstelling dat de mens vanuit de natuurlijke staat onmogelijk verkeerd kan doen omdat alle handelen in volkomen harmonie is met het moment.

Vanuit deze gedachte is het handelend subject niet in staat om ‘op eigen houtje’ te handelen. In wezen is de mens die in volkomen harmonie met het moment leeft niet anders dan de planten en de dieren omdat er niet vanuit een denkbeeld of wil wordt gehandeld. In wezen zou je dus kunnen zeggen dat een mens handelend en levens vanuit een natuurlijke staat een willoze robot is die, volkomen opgaand in de natuurlijke driften, gewoonweg er is. Zo kan het net als een plant of dier gewoon heel natuurlijk zijn dat een willekeurig mens wordt opgegeten door een hongerig dier of andersom. Dat alles is, zolang dat handelen niet vanuit een verlangen of wil geschied, volkomen gerechtvaardigd alhoewel een mens in die staat geen weet zou hebben van rechtmatigheid omdat alles gewoonweg is zoals het is. Er worden geen (kritische) vragen gesteld en alles doet gewoon zijn ding.

Nu is het echter vaak zo dat de gewone mens niet willoos is of handelt vanuit een instinct. Veel mensen handelen vanuit een verlangen, dan wel om geluk te ervaren of pijn en lijden te vermijden.. Dit gebeuren wordt door de hedendaagse psychologie maar ook al vanuit de oudheid verklaard vanuit het idee dat wij als mens een handelende entiteit zijn. Wij zijn een persoon maar dat wordt ook regelmatig ego genoemd. De mens is dus geen willoze robot maar een levend wezen wat een eigen wil en verlangens kent. En daar begint voor een samenleving een probleem te ontstaan want wanneer mensen vanuit verlangens gaan handelen en in het verlengde voelen ontstaan er problemen zoals ieder mens die wel uit eigen ervaring kent.

In onze opvoeding en vanuit de cultuur en sociale omgeving wordt ons geleerd dat wij niet zomaar volledig losgeslagen onze eigen gang kunnen gaan, kortom wij worden geleerd ons te gedragen. Nu weet ieder mens wel vanuit (pre- of post-) pubertijd dat de druk van het ‘ je gedragen’ wordt gecounterd door een drang naar vrij zijn en dat kan soms tot ongehoorzaamheid of in ernstiger situaties tot rebellie leiden. Ieder mens weet hoe sterk deze neigingen kunnen zijn en dit als samenleving in bedwang houden is een taak die op de samenleving drukt. De eenvoudigste manier om op ‘ burgerlijke ongehoorzaamheid’ te reageren is door het opstellen en in zetten van regulerende instanties als regeringen en het politie apparaat maar ook van daar uit weten veel mensen wel dat alleen maar werkt net als symptoombestrijding , de kwaal wordt niet weggenomen. Van oudsher weet iedere samenleving al dat onderdrukking van de menselijk driften het beste werkt op de psyche. Zodoende zijn veel religies vanuit de oudheid al (mis)bruikt voor het onderdrukken van de menselijke driften omdat ze pretendeert antwoorden te hebben op elementaire levensvragen en dus de autoriteit zijn waarvan jij als individu kan aannemen dat zij het beter weten dan jij. 

Wanneer je zo in een dergelijke religieuze setting rolt en jaren meedraait kan het gebeuren dat mensen die voor zichzelf leren denken (oftewel mensen leren na te denken over hoe hun denken, handelen en voelen werkelijk werkt) er achter komen dat spirituele ideeën en inzichten worden misbruikt om mensen onder de duim te houden. Want zeg nu zelf: ben jij een zondaar? Een antwoord op zo’n vraag zou moeten klinken als volgt: Ja ik ben een zondaar als ik een wezen ben waarop je zou kunnen zeggen dat het bestaan ervan van moment tot moment een negatieve invloed heeft op de samenleving. Met andere woorden een zondaar zal gewoonweg van moment tot moment zonder uitzondering niet in harmonie leven met dat moment. Zo’n dergelijk wezen zal dus continue niet volgens de regels van het universum, de gehele tijd zijn eigen zin doordrijven. Hoeveel mensen ken jij die tot dergelijke inspanningen in staat zijn? Als jij zegt: ja ik ken er wel wat, dan heb je het volledig mis want is zo’n dergelijk wezen een zondaar wanneer ze droomt of in diepe slaap is? Je kan niet zeggen nee dan niet, want dan ben je niet consequent in de beoordeling van dat wezen.

En dan nog iets: wanneer een religie beweert alle antwoorden te hebben en je bevraagt ze bijvoorbeeld met vragen als: ‘wie ben ik’ en ‘ wat is leven’. Dan hebben ze daar geen antwoorden op of ze geven je antwoorden waarop je grootmoeder in haar graf nog antwoord: ‘what a load of bullshit’ . Hoe kan je dan je vertrouwen in zo’n instantie leggen?

Of anders worden antwoorden gegeven waarmee je alle kanten uit kan, met andere woorden je krijgt antwoorden waar of geen touw aan vast te knopen is of die gewoonweg logisch inconsequent zijn.

Dan is er nog de toewijding aan een religie: in dit geval legt de religieuze mens haar gehele hebben en houden in handen van een verhaal wat voor het gros van die religieuze gemeenschap onduidelijk is of inconsequent of  ronduit gebaseerd op verkeerde aannamen enz. Maar die worden dan afgedaan met argumenten dat God’s wegen ondoorgrondelijk zijn enz. Vanuit deze mensen ontstaan soms fanatistische bewegingen en kunnen er situaties ontstaan die ronduit ontwrichtend zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Isis beweging in het midden Oosten. Of soms dichter bij huis kunnen er ‘pizzagate’ taferelen ontstaan. Wanneer een mens een religieuze toewijding ten toon spreid is een dergelijk mens erg bevattelijk voor misbruik!

Dus waar het met religie voornamelijk om draait is de vraag: ‘wie ben ik’, en ‘wat doen wij hier’, en ook vragen als ‘welke zin heeft dit bestaan’. Mensen zoeken antwoorden op deze vragen en zijn soms bereid zeer ver te gaan om die behoefte aan invulling daarvan te bevredigen.

Wanneer dergelijke vragen niet ingevuld worden en mensen in situaties komen waarbij ze onrust, onzekerheid en wellicht een gevoel van ondraaglijkheid ondervinden wordt er altijd gezocht naar een antwoord om alsnog de knagende onrust tot bedaren te krijgen.

Er wordt in deze gevallen altijd impliciet vanuit gegaan dat jij als een individu een machteloze speelbal bent geworden in ontembare en oncontroleerbare krachten waarbij jij als mens onmogelijk grip, laat staan inzicht in kan krijgen in wat er gebeurt, waarom dat gebeurt en hoe jij daar weer schadeloos uit kan komen. Kortom veel mensen schakelen om in een overlevingsmodus die al snel ondragelijk kan worden. Wanneer jij dan te horen krijgt dat er verlossing voor bestaan ben jij al snel bereid daar alles voor te doen. 

Nu is het zo dat religies georganiseerd groeperingen zijn die een bepaald kern idee of een set wetenswaardigheden representeren. Veelal komen deze kern zaken van zo’n religie af van mensen die zich zeer hebben verdiept in de menselijk conditie en tot soms diepe inzichten zijn gekomen. Mensen die met dergelijke zaken in aanraking komen weten intuïtief dat daar iets werkelijks gaande is maar helaas komt het ook vaak voor dat de volgelingen niet altijd dat diepe weten in zichzelf weten aan te boren. Wanneer deze mensen de kernwaarden van zo’n groepering gaan uitdragen is de kans groot dat dit soms onvolledig, verdraaid of gewoon verkeerd wordt uitgelegd, nog afgezien van de ontvangende kant. Ik denk dat de lezer al wel kan zien welke kant dit alles uitgaat. 

Ik ben niet tegen religies vanuit hun kernwaarden, maar wanneer een religieuze groepering zaken gaat uitdragen waarbij ieder weldenkend mens zijn vraagtekens bij zet dat word het tijd dat jij voor jezelf gaat denken!!! 

Alles wat jij als mens ervaart komt binnen via je zintuigen en de manier waarop jij het ervaart is de representatie van die input in de opmaak van jouw eigen lichaam-geest systeem. Kortom dat wat jij ervaart is jouw ervaring, die kan voor een ander, binnenin die ander, iets heel anders zijn (misschien zie jij rood wel als groen voor mij) hoe kan jij dan van die ander aannemen dat hij/zij de waarheid verteld? Alleen jij kan dat binnenin jouw ervaren of in breder zin, binnenin het bewustzijn zoals zich dat in jouw lichaam-geest systeem zijn uitwerking heeft. 

De uitdaging is voor ieder mens daarnaar een onderzoek in te stellen. Alleen jij kan zeker weten dat iets echt is, dat kan je niet op aanname van een ander doen.